English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

Ugoda w sprawie podziału dóbr Kaukendorf (Wodynia) pomiędzy braćmi Hansem von Klaukendorf z jednej strony i Karolem von Hagenberge z drugiej przy udziale wymienionych arbitrów

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!