Title:

Intendentura Dobr y Lasow Narodowych Departamentu Siedleckiego. Siedlce dnia 17 Sierpnia 811. Przedstawienie prozby, iam ma bydz Odpowiedziano Wci Nieprzeckiemu ktoy Swym Kosztem Mappy windykował. Stosownie do Reskryptu JW. Radzcy Stanu Dyr. G[enera]lnego z Dnia 5 Lipca r.b. ad No 189

Description:

Na podstawie reskryptu radcy stanu dyrektora generalnego z 5 VII 1811 r. wezwano Nieprzeckiego, byłego administratora dóbr narodowych w powiecie bialskim, do przekazania przejętych dokumentów. Według informacji z omawianego pisma od Nieprzeckiego odebrano kopie map zebranych w jednej księdze, oprawionej. Na mapach zaznaczono grunty wiejskie, dołączono do nich inwentarz. Nieprzecki dołączył do przekazanych map relację, w której wykłada, że „takowe Mappy windykował”, przez co poniósł koszty. W piśmie zamieszczono prośbę do radcy stanu o instrukcje co do odpowiedzi Nieprzeckiemu. Załącznikiem do dokumentu jest kopia listu Nieprzeckiego „Do Swietney Intendentury Dobr y Lasow Narodowych Departamentu Siedleckiego Naddzierzawca Ekonomij Janowskiey przesyła Mappy z Dobr Krolewskich lezących w częsci Litwy, a zpod Rządu Austryackiego nowo do Księstwa Warszawskiego wcielonych Stosownie do Reskryptu z dnia 17 Lipca ad Nro 1911.” datowanego na 4 VIII 1811 r. Nieprzecki pisał w nim, że na skutek wezwania Intendentury z 17 VII 1811 r. przesyła 61 map dóbr stołowych leżących w tej części Litwy, która weszła w skład nowo powstałego Księstwa Warszawskiego (były to mapy klucza krzywowierzbskiego wraz z przyległościami („attynencyami”), mapy kluczy: lomazkiego, wiskowskiego, wochyńskiego, Kobylan, kijowieckiego, piszczackiego). Nieprzecki musiał sporządzić kopie części map (klucza piszczackiego), ponieważ z wyniku zakupienia przez niego dóbr Piszczacza od władz austriackich całe archiwum i mapy stawały się prywatną własnością nabywcy.

Release date/Uprising:

Siedlce, 17 VIII 1811 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 19–20v.). Na k. 19 w lewym górnym rogu dopisek „686 Sierp. 11 z 1. annex”. W lewym górnym rogu k. 19 dopisek „21 Aug. Cieszkowski”. Nad tytułem na k. 19 dopisek ręką podpisanego Lewickiego: „archiwum akta zechce dołączyć 23/8 Lewicky” i inną ręką dopisane „przyłączam 24/9 11” z nieczytelną parafą. Lewicky podpisał się również pod notatką sporządzoną w lewej kolumnie k. 19. Pod treścią dokumentu podpisali się Slaski i intendent Jawornicki, między podpisami dopisek „ZNGD”. Poniżej na k. 19 widnieje podpis intendenta Kazimirskiego. W lewym dolnym rogu k. 19, nad informacją o adresacie, dopisek „extend” z nieczytelną parafą i datą 28 VIII 1811 r. Adresat: „Do JW. Radzcy Stanu Dyrektora General. Dobr y Lasow Narodowych Departamentu Siedleckiego”. Na dolnym marginesie k. 19 dopisek „N. 2126 Intt. 811. S. odebrania Akt od Rządu Austry”. K. 19v. jest pusta. Na górnym marginesie k. 20 dopiski: „N 2126/Intt. ex 811.”, „Kopia”, słabo widoczne „686/Sierp: 11”, „N. 99.”, „Podano dnia 4. Sierpnia 1811”, przy czym data roczna jest niewidoczna z powodu zagięcia strony. Na k. 20v. pod treścią dokumentu dopisek: „Signatt Janow. Die 27 Lipca 811 R[oku]” i podpis intendenta Nieprzeckiego oraz nieczytelna parafa. Obie karty liniowane ołówkiem dla ułatwienia pisania. Poniżej dopisek „Zgodno z Originałem swiadczę Intt Kazimirski”.

Paginacja nowa:

k. 19–20v.

×

Citation

Citation style: