English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Historia wspólna czy rozdzielna. Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w dziejowym stosunku (XV–XX w.) , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.