English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

371.  Edition Waldemar Graczyk, Interes Kościoła, interes państwa czy interes rodu na przykładzie aktywności biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1574–1640) w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Waldemar Graczyk
Find objects similar to this one.
372.  Edition W cieniu legata Commendonego. Vincenzo Dal Portico jako dyplomata papieski wobec pierwszej elekcji, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Dorota Gregorowicz
Find objects similar to this one.
373.  Edition We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th Century) - Krystyna Szelągowska
Find objects similar to this one.
374.  Edition WIELOKULTUROWA ROSSA – PROBLEMATYKA I PERSPEKTYWY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
Find objects similar to this one.
375.  Edition WIELOKULTUROWE ŚRODOWISKO MUZEALNE LWOWA W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Iryna Horban
Find objects similar to this one.
376.  Edition Wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej przez pryzmat zbioru graficznego Biblioteki Polskiej w Paryżu - Paweł Ignaczak
Find objects similar to this one.
377.  Edition WIELOKULTUROWOŚĆ ŚRODOWISKA MUZEALNEGO LWOWA W PROJEKCIE WYSTAWOWYM SWOJE/OBCE – O CZYM MILCZĄ ZABYTKI MUZEALNE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Iryna Horban
Find objects similar to this one.
378.  Edition Wkład Radziwiłłów nieświeskich w rozwój nauki i piśmiennictwa – przyczynek do badań nad rolą i znaczeniem kulturowym dworów magnackich w XVIII wieku - Karolina Stojek-Sawicka
Find objects similar to this one.
379.  Edition Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich u schyłku XVI wieku, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
380.  Edition WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Sylwia Czyż
Find objects similar to this one.
381.  Edition WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Sylwia Czyż
Find objects similar to this one.
382.  Edition Wnętrza nieświeskie z okresu ostatniej świetności zamku na przełomie XIX i XX w. - Anna Feliks
Find objects similar to this one.
383.  Edition Wojciech Walczak, The Structure of the Uniate Turaŭ‑Pinsk Eparchy in the 17th and 18th Centuries, Białystok 2013. - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
384.  Edition WOJSKO KOZACKIE W OKRESIE PANOWANIA ZYGMUNTA III WAZY W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ PO 1945 R. [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Mariusz R. Drozdowski
Find objects similar to this one.
385.  Edition Wokół kryteriów i terminologii – dyskusja w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019.
Find objects similar to this one.
386.  Edition WOKÓŁ RĘKOPIŚMIENNEGO MODLITEWNIKA EMILII Z BROEL-PLATERÓW (1806–1831), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Teresa Rączka-Jeziorska
Find objects similar to this one.
387.  Edition Wpływ kahału tykocińskiego na powstawanie i rozwój gmin żydowskich na Podlasiu w świetle pinkasu tykocińskiego 381-566 (1621-1806) - Ewa Wroczyńska
Find objects similar to this one.
388.  Edition Wschodnia granica Zachodu w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Oleg Łatyszonek
Find objects similar to this one.
389.  Edition Wspólna wielowiekowa przeszłość Polsk i Łotwy - Danuta Bilikiewicz-Blanc
Find objects similar to this one.
390.  Edition Wstęp, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>