English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

363.  Edition UDZIAŁ LWOWSKICH ARTYSTÓW W MODERNIZACJI CERKWI BAZYLIANÓW W KRECHOWIE ZA PRZEŁOŻEŃSTWA SUPERIORA SYLWESTRA ŁASZCZEWSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Agata Dworzak
Find objects similar to this one.
364.  Edition Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII –XVIII wieku struktura organizacyjna - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
365.  Edition UNICKI DEKANAT BRZESKI W XVIII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Paweł Sygowski
Find objects similar to this one.
366.  Edition Urszula Anna Pawluczuk, Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Urszula Anna Pawluczuk
Find objects similar to this one.
367.  Edition Urszula Augustyniak, Konflikt wartości stanowych, patronackich i wyznaniowych w kręgu Radziwiłłów birżańskich w 1. połowie XVII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Urszula Augustyniak
Find objects similar to this one.
368.  Edition Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Mariusz Balcerek
Find objects similar to this one.
369.  Edition USTAWIENIE WALCZĄCYCH STRON WZGLĘDEM RZEKI W BITWIE POD KIRCHOLMEM W 1605 R., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Mariusz Balcerek
Find objects similar to this one.
370.  Edition UWAGI DO TAJEMNICZEJ BIOGRAFII IDZIEGO JOZEFA HYLZENA († 1800), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
371.  Edition Waldemar Graczyk, Interes Kościoła, interes państwa czy interes rodu na przykładzie aktywności biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1574–1640) w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Waldemar Graczyk
Find objects similar to this one.
372.  Edition W cieniu legata Commendonego. Vincenzo Dal Portico jako dyplomata papieski wobec pierwszej elekcji, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Dorota Gregorowicz
Find objects similar to this one.
373.  Edition We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th Century) - Krystyna Szelągowska
Find objects similar to this one.
374.  Edition WIELOKULTUROWA ROSSA – PROBLEMATYKA I PERSPEKTYWY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
Find objects similar to this one.
375.  Edition WIELOKULTUROWE ŚRODOWISKO MUZEALNE LWOWA W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Iryna Horban
Find objects similar to this one.
376.  Edition Wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej przez pryzmat zbioru graficznego Biblioteki Polskiej w Paryżu - Paweł Ignaczak
Find objects similar to this one.
377.  Edition WIELOKULTUROWOŚĆ ŚRODOWISKA MUZEALNEGO LWOWA W PROJEKCIE WYSTAWOWYM SWOJE/OBCE – O CZYM MILCZĄ ZABYTKI MUZEALNE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Iryna Horban
Find objects similar to this one.
378.  Edition Wkład Radziwiłłów nieświeskich w rozwój nauki i piśmiennictwa – przyczynek do badań nad rolą i znaczeniem kulturowym dworów magnackich w XVIII wieku - Karolina Stojek-Sawicka
Find objects similar to this one.
379.  Edition Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich u schyłku XVI wieku, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
380.  Edition WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Sylwia Czyż
Find objects similar to this one.
381.  Edition WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Sylwia Czyż
Find objects similar to this one.
382.  Edition Wnętrza nieświeskie z okresu ostatniej świetności zamku na przełomie XIX i XX w. - Anna Feliks
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>