English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

45.  Edition Dariusz Makiłła, Od możnowładztwa do arystokracji w XVI–XVIII wieku. Casus szwedzki w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Dariusz Makiłła
Find objects similar to this one.
46.  Edition Dariusz Rolnik, Świat niematerialny w życiu aspiranta do „stanu magnackiego”. O systemie wartości i charakterze ostatniego wojewody podolskiego Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721–1793) w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Dariusz Rolnik
Find objects similar to this one.
47.  Edition DAWNY KARCER STUDENCKI W RYDZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Michał Laszczkowski
Find objects similar to this one.
48.  Edition Dionizy Mikler – twórca parków i ogrodów na Wołyniu i Podolu - Wioletta Brzezińska-Marjanowska
Find objects similar to this one.
49.  Edition Długa droga do nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską – od zakończenia drugiej wojny światowej do ratyfikacji konkordatu w 1998 r., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - ks. abp Józef Kowalczyk
Find objects similar to this one.
50.  Edition Dobra ziemskie na południowo‑wschodnich kresach dawnych Inf lant w XV i pierwszej połowie XVI wieku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
51.  Edition Do Czytelnika, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
52.  Edition DOKUMENTALNE DZIEDZICTWO POLSKI I POLAKÓW NA UKRAINIE – KIERUNKI, PROGRAMY I EFEKTY BADAŃ [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Elżbieta Wierzbicka
Find objects similar to this one.
53.  Edition Dokumenty dotyczące polski XVI–XVII wieku w archiwach francuskich: stan zasobów i możliwości edycyjne, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Karol Polejowski
Find objects similar to this one.
54.  Edition Dokumenty Metryki Litewskiej o zaciężnych polskich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Zygmunta Augusta - Gediminas Lesmaitis
Find objects similar to this one.
55.  Edition Dominican missionaries in Polish Livonia and the Duchy of Courland, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Reinis Norkārkls
Find objects similar to this one.
56.  Edition DREWNIANA ARCHITEKTURA DWORSKA NA LITWIE PO 1990 R. REWITALIZACJA DWORU W BIRŻYNIANACH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Dalė Puodžiukienė
Find objects similar to this one.
57.  Edition Drewniana architektura Inflant Polskich – przykład kościoła pw . Opatrzności Bożej w Bērzgales, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
58.  Edition Drewniane świątynie Kościoła Wschodniego jako część wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - Jan Kurek
Find objects similar to this one.
59.  Edition DWA PAMIĘTNIKI SAPIEŻYŃSKIE Z XVIII W. – DIARIUM VITAE... JOZEFA STANISŁAWA SAPIEHY I DZIENNIK MICHAŁA KSAWEREGO SAPIEHY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Monika Żeromska-Ciesielska
Find objects similar to this one.
60.  Edition DWÓR ORWISTOWO (ARISTAVĖLĖ) – WIĘZY DZIEDZICTWA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Rasa Bertašiūtė
Find objects similar to this one.
61.  Edition Dwór papieski w relacjach podróżników polskich z XVI i XVII w, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Bernadetta Puchalska-Dąbrowska
Find objects similar to this one.
62.  Edition Dyneburg w ostatnim stuleciu istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyczynek do dziejów społecznych i gospodarczych miasta - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
63.  Edition Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec działalności unickiego biskupa Maksymiliana Ryłły, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Dorota Wereda
Find objects similar to this one.
64.  Edition DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA JANA JÓZEFA FILIPOWICZA, XVIII WIECZNEGO RYTOWNIKA – PODSUMOWANIE KWEREND W PLACÓWKACH LWOWSKICH I KRAJOWYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Tomasz Niklas
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>