English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition 17TH-CENTURY ANTWERP CABINET FROM THE LUBOMIRSKI’S COLLECTION IN LVOV, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Feliks
Find objects similar to this one.
2.  Edition Adam Kucharski, Życie prywatne magnaterii polskiej w przekazach gazet rękopiśmiennych z epoki stanisławowskiej (1764–1795). Typologia doniesień prasowych w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Adam Kucharski
Find objects similar to this one.
3.  Edition Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu turecko-tatarskiego z lat 1624–1625, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Paweł Duda
Find objects similar to this one.
4.  Edition Andrzej K. Link-Lenczowski, Magnackie i szlacheckie elity Rzeczypospolitej wobec niektórych kwestii związanych ze stosunkiem do Turków i Tatarów oraz Szwedów i Rosjan w dobie wojny północnej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej K. Link-Lenczowski
Find objects similar to this one.
5.  Edition Andrzej Klonder, Mieszczańskie cnoty magnatów – gospodarność, oszczędność, skąpstwo. Refleksje nieco przewrotne w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej Klonder
Find objects similar to this one.
6.  Edition Andrzej Rachuba, Magnateria – specyfika litewska w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej Rachuba
Find objects similar to this one.
7.  Edition Andrzej Stroynowski, Od „Rybeńki” do „Panie Kochanku”. Zmiana wizerunku magnata w XVIII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej Stroynowski
Find objects similar to this one.
8.  Edition Anna Kamler, Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI wiecznej Rzeczypospolitej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Anna Kamler
Find objects similar to this one.
9.  Edition Architektura Korpusu Ochrony Pogranicza w świetle badań archiwalnych, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Helena Postawka-Lech
Find objects similar to this one.
10.  Edition ARCHITEKTURA ŁUCKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Michał Pszczółkowski
Find objects similar to this one.
11.  Edition ARCHITEKTURA STANISŁAWOWA II RZECZYPOSPOLITEJ [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Michał Pszczółkowski
Find objects similar to this one.
12.  Edition Archiwalia rzymskie – stan badań i perspektywy - Teresa Chynczewska-Hennel
Find objects similar to this one.
13.  Edition ARCHIWA LWOWSKIE JAKO ŹRÓDŁO DO BADAŃ STOSUNKÓW NARODOWOŚCIOWYCH I WYZNANIOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ W 2. POŁ. XVIII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Krochmal
Find objects similar to this one.
14.  Edition Archiwa miejskie XVI-XVIII w. – przykład Knyszyna - Marta Piszczatowska
Find objects similar to this one.
15.  Edition ARCHIWA RODU ŁOSIOW – PRZYKŁAD DZIEDZICTWA ROZPROSZONEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Elżbieta Wierzbicka
Find objects similar to this one.
16.  Edition Archiwa rodu Łosiów – przykład dziedzictwa rozproszonego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Elżbieta Wierzbicka
Find objects similar to this one.
17.  Edition ARCHIWUM KSIĘCIA LUDWIKA GRUNA HESSEN-HOMBURGA JAKO ŹRODŁO DO DZIEJOW POLSKIEJ WOJNY SUKCESYJNEJ W LATACH1734–1735, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Tomasz Ciesielski
Find objects similar to this one.
18.  Edition Archiwum Ławry Poczajowskiej w zbiorach Państwowego Okręgowego Archiwum w Tarnopolu - Urszula Anna Pawluczuk
Find objects similar to this one.
19.  Edition Archiwum polskiego kościoła katolickiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi (Gruzja ) - Jerzy Szałygin
Find objects similar to this one.
20.  Edition Art Heritage of Eastern Latvia and its Creators in the 18th-19th century - Rūta Kaminska
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>