polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Repository Polonica

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition []czycki Kobylnieckiego cedit
Find objects similar to this one.
2.  Edition 121. Dekret w sprawie księdza Honestego z prezbiterem Adamkowiczem, 17 VIII 1762 r.
Find objects similar to this one.
3.  Edition 20. Справа Его Мти Пна Юря Кгипята з Его Мтю Паном Щеповским и Пани Малжонкою Его Мти – Sprawa Jego Miłości Pana Jerzego Kipiata z Jego Miłością Panem [Stefanem] Szczepowskim i Panią Małżonką Jego Miłości – 7 lipca 1679
Find objects similar to this one.
4.  Edition 21. Справа Его Мсти Пна Яна Кгабриеля Олшевского з Его Мстю Паном Александром Юрьевичом – Sprawa Jego Miłości Pana Jana Gabriela Olszewskiego z Jego Miłością Panem Aleksandrem Juriewiczem – 7 lipca 1679
Find objects similar to this one.
5.  Edition 336. Remisja w sprawie Szyszkowskiego z Romanowiczami, 11 IX 1762 r.
Find objects similar to this one.
6.  Edition A: R: Gidzienski M: Fredro castellanum Leopoliensem quietat
Find objects similar to this one.
7.  Edition Abbas coronoviensis Daniłowiczowey cedit
Find objects similar to this one.
8.  Edition Abbatistia conventus Jaroslawiensis et Charzowski roborant
Find objects similar to this one.
9.  Edition Abrenunciatio filia in Mrimonium locita, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
10.  Edition Abrenunciato Tutoria, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
11.  Edition Achacy Czema oświadcza, że z powodu sprzedaży wsi Baisen (Bażyny), co dokonało się za zgodą Georga von Baisen (Jerzego Bażyńskiego), jest winny kapitule fromborskiej 317 grzywien, 21 groszy i 5 denarów i określa termin ich spłaty
Find objects similar to this one.
12.  Edition Act rewizy zup Wielickich y przesłvchanie lidzby za qwartalow IX począwszy a die 14 Marty Anni XDCXXVI ad diem 10 Iuny inclusiue Anni MDCXXVIII odprawiony y spisany [Akt rewizji żup wielickich 14 III 1626 – 10 VI 1628] - Piotr Gembicki, Wojciech Gise, Krzysztof Lode
Find objects similar to this one.
13.  Edition Actum in carstro Praemisliensi Feria Secunda in Vigilia Festi Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum
Find objects similar to this one.
14.  Edition Actum in castro Posnaniensi feria quaereta post festum Purificationis B[eatae] Mariae Virginis prox[im] anno D[omi]ni m[ilesi]mo sexcentesimo decimo octavo: dekret komisarzy Adama Sędziwoja Czamkowskiego i in. w sprawach granicznych z Brandenburgią [fragm.], [I poł. XVII w.] - Adam Sędziwój Czamkowski i in.
Find objects similar to this one.
15.  Edition Ad [?] R.R. Sierpski et Alembek suo et v. capituli noe Gumowskiei cedunt
Find objects similar to this one.
16.  Edition Adaitalitas, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
17.  Edition Adamus Krasicki Casimiro Krasicki Roborant
Find objects similar to this one.
18.  Edition Adindum Rdnis Grochowski et Swosz roborant
Find objects similar to this one.
19.  Edition Adiuncto Summa, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
20.  Edition ADMINISTRATIO ADVOCAT, fragment kodeksu zawierającego łacińskie i polskie formularze pism urzędowych z l. 30. XVII w.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 546 Next >>>