English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

FARFURKI BŁĘKITNYM POKOSTEM PER MISTERIA MALOWANE. HOLENDERSKIE PŁYTKI ŚCIENNE W WYSTROJU REZYDENCJI MAGNACKICH NA WSCHODNICH TERENACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (WOJEWÓDZTWO RUSKIE, WOŁYŃSKIE I WILEŃSKIE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!