Title : Kopia listu w Bogu Nayprz[ewielebniejszego] J[ego Mości] X[iśdza] Prowincyała pisanego do J[ego Mości] X[iędza] superiora poddubiskiego r[ok]u 1790 m[iesią]ca febr[uarii] d[ie] 24

Kopia listu w Bogu Nayprz[ewielebniejszego] J[ego Mości] X[iśdza] Prowincyała pisanego do J[ego Mości] X[iędza] superiora poddubiskiego r[ok]u 1790 m[iesią]ca febr[uarii] d[ie] 24